================================================== -->

Ultrazvučni Senzor?

 

Ultrazvučni senzor je senzor za očitavanje udaljenosti objekata i njihovu detekciju.
On radi na principu radara.

Šalje zvučni signal koji se odbija od objekat i vraća nazad. Tako meri udaljenost.

KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

  •    VIN - Konstantan napon iz kontrolne jedinice
  • GND - Uzemljenje
  • Trig - Pin sa kojeg šaljemo signal i
  • Ehco - Pin na koji primamo odbijeni signal

Povezivanje ultrazvučnog senzora sa kontrolnom jedinicom je prikazano na slici ispod.

Da bismo jasno videli da senzor radi, pored njega povezaćemo i jednu led diodu.

Napravićemo da ako se objekat približi senzoru na odredjenu distancu, da se tada led dioda upali.

KOD:

int trig = 2;//PIN-u 2 dajemo ime (trig)
int echo = 5;//PIN-u 2 dajemo ime (ehco)
int trajanje, distanca;//Pravimo dve promenljive u kojima ćemo da čuvamo vrednost                                            očitanu sa senzora
int LED =13;//PIN za pomoćnu led diodu

void setup() {
   pinMode(LED, OUTPUT);
   pinMode(trig, OUTPUT);//pin sa koga šaljemo zvučni signal
   pinMode(echo, INPUT);//pin na koji primamo zvučni signal
}

void loop() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(trig, HIGH); 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(trig, LOW);
/*Postupak korišćenja:
Signal Trig se ugasi na 2 mikro-sekunde pa se upali na 
10 mikro-sekundi i ponovo ugasi.
Time smo poslali signal ka objektu.*/

  trajanje = pulseIn(echo, HIGH);
/*Očitavamo vreme za koje je signal otišao do objekta
odbijo se i vratio nazad.*/

  distanca = abs((trajanje/2) / 29);//Proračunavamo distancu

   if(distanca < 5){
        digitalWrite(LED,HIGH);
   }
   else{
       digitalWrite(LED,LOW);
  } 
}
ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Komponente - 3 led diode različite boje + jedan ultrazvučni senzor.

Program - Led diode treba da se pale na različite distance, npr: Ako je veća od 15cm upali se zelena, ako je izmedju 15 i 7 upali se crvena i ako je manja od 7 upali se plava.

Primer:

Sponzori