================================================== -->

Mikrokontroler i čitač kartica koriste SPI za komunikaciju .

Čitač kartica i oznake komuniciraju koristeći elektromagnetno polje od 13.56MHz. 

RFID je proces kojim se jedinice jedinstveno identifikuju pomoću radio talasa, a NFC je specijalizovan podskup unutar porodice RFID tehnologije. Konkretno, NFC je grana visoke frekvencije (HF) RFID, a oba deluju na frekvenciji od 13.56 MHz. 

KAKO POVEZATI RFID-RC522 NA ARDUINO?

 

KOD:

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN  9         
#define SS_PIN  10        
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

void setup() {
 
Serial.begin(9600);  
 
SPI.begin();     
 
mfrc522.PCD_Init();  
 
mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); 
}

void loop() {
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() )  return;
 
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() )  return;

  readTagId(&(mfrc522.uid));
 
delay(1000);
}

void readTagId(MFRC522::Uid *uid){
 
Serial.print(F("Card UID:"));
   
for (byte i = 0; i < uid->size; i++) {
     
if(uid->uidByte[i] < 0x10)
       
Serial.print(F(" 0"));
   
  else
        Serial.print(F(" "));
     
Serial.print(uid->uidByte[i], HEX);
    }
   
Serial.println();
}


 

BIBLIOTEKU SKINUTI ODAVDE- (rfid.rar)

 

ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Spojite senzor kao što je prikazano na primeru.

a) U kombinaciji sa LCD 16x2 display-em i RFID-RC522 napraviti da se ID kodovi sa kartica i ključeva prikazuje na display-u.

b) Namestiti da sam program prepoznaje ispravnu karticu tj vašu a da ispisuje poruku čim se prinese neka nova kartica.

Sponzori