================================================== -->

#CSS for Authors
  • Library for Ultrasonic Sensor

    Biblioteka za senzor koji meri udaljenost objekta

    Kompletan tutorial

Ultrazvučni Senzor?

 

Ultrazvučni senzor je senzor za očitavanje udaljenosti objekata i njihovu detekciju.
On radi na principu radara.

Šalje zvučni signal koji se odbija od objekat i vraća nazad. Tako meri udaljenost.

KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

  •    VIN - Konstantan napon iz kontrolne jedinice
  • GND - Uzemljenje
  • Trig - Pin sa kojeg šaljemo signal i
  • Ehco - Pin na koji primamo odbijeni signal

Povezivanje ultrazvučnog senzora sa kontrolnom jedinicom je prikazano na slici ispod.

Da bismo jasno videli da senzor radi, pored njega povezaćemo i jednu led diodu.

Napravićemo da ako se objekat približi senzoru na odredjenu distancu, da se tada led dioda upali.

KOD:

If there are more sensors, user needs to set Ultrasonic every time before usage of other functions..

 

#include<maker_ulstrasonic.h>

uint8_t Trig = 13;
uint8_t Echo = 10;

uint8_t Distance;
int main()
{
    init();
    Serial.begin(9600);
    maker_setUltrasonic( Trig, Echo );
    
    while(1)
    {
        Distance = maker_ultrasonicDistance_cm();
        Serial.print(Distance);
        Serial.println("cm");
        Distance = maker_ultrasonicDistance_m();
        Serial.print(Distance);
        Serial.println("m");
        Distance = maker_ultrasonicDistance_mm();
        Serial.print(Distance);
        Serial.println("mm");
        Distance = maker_ultrasonicDistance_inch();
        Serial.print(Distance);
        Serial.println("inch");
        delay(1000);
    }
    return 0;
}Download

PROGRAMIRALI:

Sponzori