================================================== -->

#CSS for Authors
  • Library for MQ7 Sensor

    Biblioteka za senzor koji određuje prisustvo ugljen-monoksida

MQ7 Senzor?

MQ7 senzor je senzor za detekciju prisustva ugljen-dioksida (CO) u vazduhu 

KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

  •    VCC- Konstantan napon iz kontrolne jedinice
  • GND - Uzemljenje
  • A0- Pin za analogni ulazni signal
  • D0- Pin za digitalni ulazni signal

Povezivanje MQ7 senzora sa kontrolnom jedinicom je prikazano na slici ispod.

Da bismo jasno videli da senzor radi, pored njega povezaćemo i jednu led diodu.

Napravićemo da se led dioda uključi pri detektovanju određenog gasa u vazduha.

KOD:

 

#include "Arduino.h"

#include "maker_mq7.h"

uint8_t AN_PIN= A0;

int main()
{
    init();
    Serial.begin(9600);
    maker_returnR0( A0 );
    
    while(1)
    {
       
        Serial.print("Sensor_volt = ");
        Serial.println(maker_returnSensorVolt(A0));
        Serial.print("RS = ");
        Serial.println(maker_returnRS(A0));
        Serial.print("RS/R0 = ");
        Serial.println(maker_returnPercentage(A0));
        
        delay(1000);
    }
    return 0;
}Download

PROGRAMIRALI:

Sponzori