================================================== -->

#CSS for Authors
  • Library for MQ3 Sensor

    Biblioteka za senzor koji određuje prisustvo alkohola u vazduhu

MQ3 Senzor?

MQ3 senzor je senzor za detekciju prisustva alkohola i benzina u vazduhu

KAKO POVEZATI SENZOR ZA ARDUINO?

  •    VCC- Konstantan napon iz kontrolne jedinice
  • GND - Uzemljenje
  • A0- Pin za analogni ulazni signal
  • D0- Pin za digitalni ulazni signal

Povezivanje MQ3 senzora sa kontrolnom jedinicom je prikazano na slici ispod.

Da bismo jasno videli da senzor radi, pored njega povezaćemo i jednu led diodu.

Napravićemo da se led dioda uključi pri detektovanju određenog alkohola.

KOD:

 

#include<maker_mq3.h>

uint8_t AN_PIN= A2;

int main()
{
    init();
    Serial.begin(9600);
    maker_getEnvironmentR0( AN_PIN );
    
    while(1)
    {
       
        Serial.print("Sensor_volt = ");
        Serial.println(maker_getSensorVolt(AN_PIN));
        Serial.print("RS = ");
        Serial.println(maker_getRSAir(AN_PIN));
        Serial.print("RS/R0 = ");
        Serial.println(maker_getRatio(AN_PIN));
        
        delay(1000);
    }
    return 0;
}Download

PROGRAMIRALI:

Sponzori