================================================== -->

DHT11 senzor?

Oznaka: GY-31 


Pinovi napona:
2x GND
2x VCC
Pinovi u kontrolnoj jedinici:
S0, S1, S2, S3, OUT, LED


Zasta služe
Pinovi u kontrolnoj jedinici služe za primanje signala koji senzor prima i obradjuje.
LED – taj pin mi ne koristimo sluzi za paljenje i gašenje led dioda. 
OUT – On sluzi za primanje konkretne ukupne vrednosti sa senzora.
Sam rad senzora 

Senzor čita refleksiju svetlost kroz crveni, zeleni, plavi i bez filtera
i registruje ih kao podatak koji se u programu pretvara u RGB vrednost.

Sam senzor ima 3 filtera (crveni, zeleni, plavi) kroz koje prima odbijenu svetlost tj. frekvenciju.
Vrednos koju smo primili obradjujemo i koristimo kao refleksiju boje kroz sva 3 senzora i bez senzora.

Senzor ima tri modula rada.

Moze da čita vrednosti 2%, 20%, 100% refleksije.

Samo podešavanje prikazaćemo u natavku.

Pinovi S0 i S1 pomoću funkcije digitalWrite postavljeno na HIGH.

Zašto?

Postoji nekoliko načina čitanja refleksije u više načina sa 2%, 20% i 100% refleksije.

Koji je najbolji?

To zavisi od okruženja i uslova koje senzor radi.

Preporučujemo vam da probate sve modove i izaberete onu koja vam najviše odgovara za posao.

KAKO POVEZATI DHT SENZOR NA ARDUINO?

KOD:

const int s0 = A3;  
const int s1 = A4;  
const int s2 =A1;  
const int s3 = A2;  
const int out = A0;   
void color()  {
   
  digitalWrite(s2, LOW);  
 
digitalWrite(s3, LOW);  
  red =
pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);  
 
digitalWrite(s3, HIGH);  
  blue =
pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);  
 
digitalWrite(s2, HIGH);  
  green =
pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);  
}

void setup() {  
 
Serial.begin(9600); 
 
pinMode(s0, OUTPUT);  
 
pinMode(s1, OUTPUT);  
 
pinMode(s2, OUTPUT);  
 
pinMode(s3, OUTPUT);  
 
pinMode(out, INPUT);   
  
 
digitalWrite(s0, HIGH);  
 
digitalWrite(s1, HIGH);  

 

void loop() {  
  color();
 
Serial.println("RED");  
 
Serial.println(red, DEC);  
 
Serial.println(" GREEN ");  
 
Serial.println(green, DEC);  
 
Serial.println(" BLUE ");  
 
Serial.println(blue, DEC);  

  if (red < blue && red < green && red < 20){  
         
if (red <=10 && green <=10 && blue <=10) Serial.println("WHILE");   
         
else   Serial.println(" - (Red Color)");        
 }  

else if (blue < red && blue < green) {  
     
if (red <=10 && green <=10 && blue <= 10) Serial.println("WHILE");  
     
else   Serial.println(" - (Blue Color)");   
 }  

 else if (green < red && green < blue)  {  
     
 if (red <= 10 && green <=10 && blue <= 10)Serial.println("WHILE");   
      
 else  Serial.println(" - (Green Color)");  
  }  
 
else  Serial.println(); 
}

Sponzori