================================================== -->

DHT11 senzor?

DHT je senzor vlažnosti vazduha i temperature.
Ovaj senzor nam omogućava da prikupimo informacije u vlažnosti vazduha u prostoriji kao i temperaturu.

KAKO POVEZATI DHT SENZOR NA ARDUINO?

Senzor se sastoji od 3 pina

VCC - napon od 5V

GND  - uzemnjenje

PIN - za prikupljanje informacija.

KOD:

#include<dht.h> // biblioteka 
int pin = A0;
dht DHT;

void setup(){
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("VLAZNOST I TEMPERATUTRA \n\n");
   delay(700);
}

void loop(){
DHT.read11(pin); // uključivanje senzora
Serial.print("Vlaznost = ");
Serial.print(DHT.humidity); //proverava vlaznost
Serial.print("% \n ");
Serial.print("Temperatura = ");
Serial.print(DHT.temperature); // proverava temperaturu
Serial.println("C \n ");
delay(800);
}

Kao izlaz dobijamo vrednosti očitanog senzora na serijskom portu po našem izboru.

U programu smo koristili Serial port 9600 koji se uglavnom najčešće koristi.

BIBLIOTEKU SKINUTI ODAVDE- LINK (github)

ZADATAK ZA SAMOSTALNI RAD!

Spojite senzor kao što je prikazano na primeru.

Krećite se iz prostorije u prostoriju i zapisujte promenu vlažnosti i temperature.
Zatim duvajte u senzor da biste povećali toplotu i vlažnost u okolini samog senzora.
Poenta zadatka se upoznate sa radom samog senzora.

Sponzori