Šta je arduino?

Arduino je fizičko-računarska platforma tzv. „otvorenog koda“ (“open-source“) zasnovana na jednostavnoj ulazno/izlaznoj (input/output) ploči i razvojnom okruženju (Arduino IDE – Integrated Development Environment).

Arduino je mikrokontrolerska ploča koja se bazira na ATMEGA328 integrisanom kolu. Ima 14 digitalnih I/O pinova, 6 analognih ulaza, par pinova za napajanje (5 v – 3.5 v), pinove za uzemljenje (GND), USB konektor, priključak za napajanje, taster za resetovanje.

Ovo je jedna izrazito nova tehnologija kod nas i u svetu. Povezuje znanje Elektronike, Elektrotehnike, Programiranja robota......

Na ovoj tehnologiji zasnovane su sve pametne kuće u Americi, svi automatizovani sistemi koji rade na glas, zvuk, senzor...

Ako uzmemo jedan mali deo ove tehnologije i to baš robotiku. Arduino je jako rasprostranjen kod svetskih edukativnih robota za učenje i istraživanje .

Arduino hardwer

Arduino ploču čini 8-bitni Atmel AVR mikrokontroler sa pripradajućim komponentama koje omogućavaju programiranje i povezivanje sa drugom elektronikom. Zvanične Arduino ploče čine uglavnom megaAvr seriju čipova, konkretno ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280 i ATmega2560. Većina ploča poseduje linearni naponski regulator od 5V i kristalni oscilator od 16MHz. Pored glavnog mikrokontrolera uključeni su i elektro-komponente za rad Arduino sistema, kao što su merni sistemi, senzori, pogonski sistemi i vezivne komonente (kablovi, otpornici, tranzistori, prekidači...).

Arduino software

Arduino integrisano razvojno okruženje je aplikacija napisana u Java programskom jeziku.
Arduino integrisano razvojno okruženje dolazi sa C/C++ bibliotekom zvanom "Wiring" koja čini uobičajene ulaznoizlazne operacije veoma jednostavnim.
Arduino programi se pišu u C/C++ programskom jeziku, mada korisnici moraju da definišu dve osnovne funkcije za rad.


Te funkcije su:
Setup() - Funkcija koja se izvršava jednom na početku i služi za početna podešavanja.
Loop() - funkcija koja se izvršava u petlji i traje sve dok se ploča ne isključi.

Sponzori